top of page
pngegg(20).png

Deklaracja dostępności Fundacja PAX ET BONUM

FUNDACJA PAX ET BONUM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacja PAX ET BONUM.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-07-13

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-01-25

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogna Adamczyk.

 • E-mail: bogna65@wp.pl

 • Telefon: 501339906

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Fundacji PAX ET BONUM

 • Adres: al. Kasprowicza 26, 51-161 Wrocław

 • E-mail: tobiasz.festiwal@wp.pl

 • Telefon: 506030569

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do kościoła św. Antoniego, al. Kasprowicza 26

Wejście dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od strony ul. Kasprowicza.

Przystanek: Kasprowicza/Pola

Autobusy linii: 118, 119, 130,

Przystanek: Kasprowicza/Broniewskiego
Tramwaje linii: 1, 7,

Dojazd do Szkoły Podstawowej nr 29, ul. Kraińskiego 1

Wejście dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od strony ul. Kraińskiego.

Przystanek: Hala Targowa

Autobusy linii: 9, 11, 17, 23,

Przystanek: Urząd Wojewódzki/Muzeum Narodowe
Tramwaje linii: 2, 10,


Niektóre kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

https://www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy

tel. +48 506 030 569
e-mail: tobiasz.festiwal@wp.pl

bottom of page